Nasza Galeria

Informacje kontaktowe

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest GT GROUP Tomaszek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w …………….., ………………… Wydział Gospodarczy KRS, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………….., posiadająca NIP: 8151664972, REGON: 180004113, BDO: 000003403.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Dodatkowo możemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes administratora danych polega na zabezpieczeniu Administratora przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać wyrażoną zgodę, co nie będzie jednakże miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pan  zgody na przetwarzanie przez Administratora dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np.  wizerunku, zainteresowań),  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane prosimy o ich nieumieszczanie w dokumentach. W dowolnym momencie może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora określone czynności w procesie rekrutacji.  

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będę przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych: Jacek Chmiel, e-mail: iod@gtpoland.eu